Cele projektu

„Renowacja i konserwacja drewnianych zabytków Archidiecezji Gnieźnieńskiej celem stworzenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej”

Głównym celem projektu jest ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz poprawa dostępności do dóbr i usług kultury poprzez przeprowadzenie prac rewitalizacyjno-konserwatorskich w dziewięciu zabytkowych kościołach Archidiecezji Gnieźnieńskiej, w tym prac konserwatorskich 72 drewnianych zabytków ruchomych stanowiących wyposażenie tych kościołów. Zaplanowane do realizacji działania przyczynią się do zachowania i utrwalenia dziedzictwa historyczno-kulturalnego. W wyniku realizacji projektu powstanie m.in. wirtualny Szlak Zabytków Drewnianych Archidiecezji Gnieźnieńskiej oraz mobilny przewodnik turystyczny w formie aplikacji. Zastosowane zostaną rozwiązania dla osób z niepełnosprawnością wzrokową, takie jak tyflografiki z wizerunkami kościołów, czy opisy poszczególnych kościołów w alfabecie Braille’a. Projekt przyczyni się również do utworzenia nowych miejsc pracy.

Całkowita wartość projektu: 15 270 031,90 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 12 979 527,11 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Dodatkowego wsparcia finansowego w formie dotacji na wkład własny udzieliły: Gmina Łubowo (dla kościoła w Waliszewie), Gmina Kłecko (dla kościoła w Sokolnikach), Gmina i Powiat Września (dla kościoła we Wrześni – Lipówce).

 

Drewniane Zabytki Archidiecezji Gnieźnieńskiej

Widniejący w logotypie święty Wojciech jest patronem Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Jego atrybuty to drewniane przedmioty: krzyż oraz wiosło i włócznia, którymi został zamordowany w trakcie misji chrystianizacyjnej w Prusach w 997 r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego